Dwu­stron­na, ciem­no­czer­wo­na kon­struk­cja, z jed­nej stro­ny sta­no­wi ścia­nę sa­lo­nu, z dru­giej zaś sta­ła się czę­ścią za­bu­do­wy ku­chen­nej. W du­ecie z po­ma­rań­czo­wą ścia­ną za­mie­ni­ła po­miesz­cze­nie w bar­dzo ener­ge­tycz­ne miej­sce. Fot. Bartosz Jarosz.

Zobacz galerię [4 zdjęć]

Dwu­stron­na, ciem­no­czer­wo­na kon­struk­cja, z jed­nej stro­ny sta­no­wi ścia­nę sa­lo­nu, z dru­giej zaś sta­ła się czę­ścią za­bu­do­wy ku­chen­nej. W du­ecie z po­ma­rań­czo­wą ścia­ną za­mie­ni­ła po­miesz­cze­nie w bar­dzo ener­ge­tycz­ne miej­sce. Fot. Bartosz Jarosz.
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
Autor: Redakcja Dobrzemieszkaj.pl
01 kwi 2008 00:00

Jak oddzielić od siebie strefy mieszkania? Zobacz nasz pomysł

Lek­ko przy­mglo­ne ko­lo­ry czer­wie­ni i po­ma­rań­czu na­su­wa­ją sko­ja­rze­nia z wie­czor­nym nie­bem, barwy te zestawiono z kon­tra­sto­wym du­etem czer­ni i bie­li.

Sa­lon zo­stał za­pro­jek­to­wa­ny z praw­dzi­wą fan­ta­zją. Nic dziw­ne­go, sko­ro wła­ści­cie­le te­go lokalu to lu­dzie mło­dzi, ob­da­rze­ni nie­zwy­kle ży­wym tem­pe­ra­men­tem i opty­mi­stycz­nym uspo­so­bie­niem. Za­pro­szo­na do współ­pra­cy ar­chi­tekt za­pro­jek­to­wa­ła miesz­ka­nie, w któ­rym go­rą­ce, pul­su­ją­ce ak­cen­ty, za­mknię­to w no­wo­cze­snym opa­ko­wa­niu geo­me­trii i ar­chi­tek­to­nicz­nej pro­sto­ty.

Czerwona ściana na granicy stref

 

Za­sto­so­wa­na ko­lo­ry­sty­ka, układ oświe­tle­nia oraz otwar­ta kom­po­zy­cja prze­strzen­na po­miesz­czeń spra­wi­ły, że miesz­ka­nie to ide­al­nie wpi­sa­ło się w gust lo­ka­to­rów. Sa­lon, ja­dal­nia i kuch­nia two­rzą jed­ną prze­strzeń, sym­bo­licz­nie prze­dzie­lo­ną czer­wo­ną ścia­ną. Za­mon­to­wa­na po­środ­ku kon­struk­cja sta­je się gra­ni­cą mię­dzy stre­fa­mi funk­cjo­nal­ny­mi, a w rze­czy­wi­sto­ści skry­wa frag­ment za­bu­do­wy ku­chen­nej.

Ko­lej­ny, przy­cią­ga­ją­cy uwa­gę pla­stycz­ny ak­cent, to ścia­na w ko­lo­rze zga­szo­ne­go po­ma­rań­czu. Jej płasz­czy­zna zo­sta­ła ozdo­bio­na trze­ma szkla­ny­mi ta­fla­mi, któ­re sy­gna­li­zu­ją kon­se­kwen­cję z ja­ką urzą­dzo­no wnę­trze – ta­fle sty­lem na­wią­zu­ją do mlecz­nych bla­tów obu sto­li­ków, ka­wo­we­go i ja­dal­nia­ne­go. Na tle ścia­ny w cie­płej to­na­cji, swo­ją obec­ność za­zna­cza ciem­no­brą­zo­wy na­roż­nik, od­dzie­la­ją­cy stre­fę wy­po­czyn­ko­wą od ja­dal­nia­nej.

Kącik telewizyjny

Do ofi­cjal­nej czę­ści miesz­ka­nia na­le­ży rów­nież miej­sce mniej ak­tyw­ne­go re­lak­su – ka­me­ral­ny ką­cik te­le­wi­zyj­ny, za­aran­żo­wa­ny na po­wierzch­ni o za­ry­sie zbli­żo­nym do kształ­tu tra­pe­zu. Wy­po­sa­żo­no go w dwie so­fy, ulo­ko­wa­ne wzdłuż „ra­mion” tra­pe­zu, oraz pła­ski ekran te­le­wi­zo­ra, two­rzą­cy je­go gór­ną pod­sta­wę. Ta­kie usta­wie­nie spra­wia, że od­twa­rza­ne tu­taj dźwię­ki płyn­nie roz­cho­dzą się w kie­run­ku głów­nej stre­fy miesz­ka­nia. Nie­wąt­pli­wą za­le­tą tej do­mo­wej „sa­li ki­no­wej” jest rów­nież jej bez­po­śred­nia stycz­ność z bal­ko­nem, skąd moż­na po­dzi­wiać za­cho­dy słoń­ca.

WASZE KOMENTARZE (4)

DODAJ KOMENTARZ
 • iwa, 2015-11-16 15:09:51

  Ważne żeby ten prywatny kącik urządzić według własnych upodobań. My na przykład mamy kącik w stylu motoryzacyjnym. Fajna sprawa, mąż sobie kupił fotel z RS Furniture, który przypomina siedzenie samochodowe.
 • Zainteresowana, 2011-07-12 14:23:07

  Su Per
 • J_ki, 2010-09-09 00:25:57

  ten salon w ogóle w nie wygląda, ma się wrażenie jakby te kanapy przyjechały ze sklepu i okazało się że nie bardzo jest gdzie je ustawić, mało przemyślane zimne wnętrze, pomimo ścian w kol. czerwonym i pomarańczowym.
 • hah, 2009-10-16 17:53:32

  salon wyglada jak sklep z kanapami;p

POLECAMY W SERWISACH