Sypialni i salonowi nie­wąt­pli­we­go uro­ku do­da­ją drew­nia­ne słu­py kon­struk­cyj­ne, bę­dą­ce zwy­kle nie­od­łącz­nym ele­men­tem miesz­kań znaj­du­ją­cych się, jak i to, na pod­da­szu. Fot. Tomek Markowski.

Zobacz galerię [6 zdjęć]

Sypialni i salonowi nie­wąt­pli­we­go uro­ku do­da­ją drew­nia­ne słu­py kon­struk­cyj­ne, bę­dą­ce zwy­kle nie­od­łącz­nym ele­men­tem miesz­kań znaj­du­ją­cych się, jak i to, na pod­da­szu. Fot. Tomek Markowski.
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
Autor: www.dobrzemieszkaj.pl
01 kwi 2008 00:00

Stary kufer i tropiki

Sy­pial­nia, wbrew po­zo­rom, nie mu­si być miej­scem ci­chym i spo­koj­nym. Go­rą­ce ko­lo­ry­stycz­ne ze­sta­wie­nia i eg­zo­tycz­ny wy­strój za­pew­nią nam wie­czor­ną daw­kę ener­gii, a chłod­ne do­tąd po­ran­ki, roz­grza­ne bar­wą Po­łu­dnia, obu­dzą w nas tem­pe­ra­ment i chęć do ży­cia.

Go­rą­cy, tro­pi­kal­ny kli­mat pa­nu­ją­cy w sy­pial­ni na pod­da­szu, to za­słu­ga obec­nej tu ko­lo­ry­sty­ki i sprzę­tów, po­cho­dzą­cych z róż­nych stron świa­ta. Oran­żo­wy ko­lor po­kry­wa wszel­kie za­ła­ma­nia ścian, szczel­nie ota­cza­jąc stre­fę wo­kół łóż­ka i okien. Bez­po­śred­nia stycz­ność bar­wy z okna­mi po­ła­cio­wy­mi jesz­cze bar­dziej wzma­ga jej in­ten­syw­ność. Sta­ro­świec­kie łóż­ko z me­ta­lo­wych prę­tów, przy­kry­te na­rzu­tą ha­fto­wa­ną w drob­ne list­ki, to je­den z nie­licz­nym me­bli obec­nych w po­miesz­cze­niu. Pro­jek­tan­ci wnę­trza, na ży­cze­nie go­spo­da­rza, po­sta­ra­li się, aby ele­men­tem naj­bar­dziej przy­ku­wa­ją­cym wzrok sta­ła się so­czy­sta ko­lo­ry­sty­ka.

Usta­wio­ny pod okna­mi sta­ry, drew­nia­ny ku­fer z mo­sięż­ny­mi oku­cia­mi, wła­ści­cie­le wy­grze­ba­li gdzieś na pchlim tar­gu. Ten nie­ty­po­wy, pa­mię­ta­ją­cy dłu­gie dzie­się­cio­le­cia me­bel przy­jął na sie­bie wdzięcz­ną ro­lę miej­sca na ak­ce­so­ria ma­lar­skie pa­ni do­mu. Wzrok przy­cią­ga tak­że sza­fa gar­de­ro­bia­na, któ­ra w przy­pły­wie in­wen­cji twór­czej wła­ści­cie­li zo­sta­ła obi­ta pur­pu­ro­wo­-­zło­tą tka­ni­ną. Kul­tu­ro­wy misz­masz, któ­ry w tym wnę­trzu na­bie­ra eg­zo­tycz­ne­go wy­ra­zu, two­rzą przy­wie­zio­ne z po­dró­ży, lub otrzy­ma­ne w po­da­run­ku, dro­bia­zgi. In­dyj­skie lal­ki trak­to­wa­ne ja­ko dwo­je sta­łych lo­ka­to­rów sy­pial­ni, wy­so­kie tra­wy przy­wo­dzą­ce na myśl ła­god­ny szum sa­wan­ny, czy nie­wiel­ki bę­be­nek, ni­czym afry­kań­skie djem­be... Wszyst­ko to na­peł­nia sy­pial­nię po­zy­tyw­ną au­rą.

WASZE KOMENTARZE (3)

DODAJ KOMENTARZ
 • taka jedna, 2011-07-06 16:28:25

  Nie sądziłam, że tak intensywny kolor może być zarazem tak na miejscu :) Szkoda, że drugie pomieszczenie, przynajmniej na pierwszy rzut oka, wydaje się urządzone w całkiem innej stylistyce (przeładowana belka pionowa). Piękne podwójne drzwi.
 • nowy, 2009-05-12 15:57:17

  Kolor sprzyja marzeniom i intymności a tu właśnie o to chodzi..
 • Kasia83, 2009-03-30 20:27:20

  Cudowne połączenie, trochę Ani z Zielonego Wzgórza z pokaźną domieszką całkowitej dorosłości. Idealne miejsce do spędzania długich zimowych wieczorów...

POLECAMY W SERWISACH