• Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
Autor: www.dobrzemieszkaj.pl
25 lut 2011 14:31

Wybierz kolor, uwolnij emocje. Konkurs

Kup magazyn Dobrze Mieszkaj i wygraj jeden z 3 grzejników: rytmiczny Stick, dziką Zebrę albo wyrazisty Retto.

Wraz z firmą Instal-Projekt, znanym polskim producentem grzejników oraz suszarek elektrycznych oraz grzałek zapraszamy do udziału w konkursie. Kup magazyn Dobrze Mieszkaj i wygraj jeden z 3 grzejników: rytmiczny Stick, dziką Zebrę albo wyrazisty Retto. ' title=

Regulamin konkursu W dniu 1.12.2010 r. Redakcja dwumiesięcznika „Dobrze Mieszkaj” wydawanego przez Wydawnictwo Publikator, zwana dalej Redakcją ogłasza konkurs. I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu jest Publikator Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku 15-113, ul. Andersa 38, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego- rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000084741, NIP 542-021-03-91, zwana dalej Organizatorem. 2. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i przeprowadzony będzie na łamach miesięcznika „Dobrze Mieszkaj” w terminie od 10.12.2010 do 20.05.2011 3. Miejsce składania zgłoszeń konkursowych: Publikator Sp. z o.o. Ul. Andersa 38 15-113 Białystok II. Uczestnicy konkursu: 1. Konkurs ma charakter ogólnopolski , może w nim wziąć udział każda osoba pełnoletnia. 2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora ani członkowie ich najbliższych rodzin 3. Laureat konkursu przystępując do konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne opublikowanie przez organizatora na łamach dwumiesięcznika „Dobrze Mieszkaj” odpowiedzi konkursowej III. Zadanie konkursowe: 1. Aby wziąć udział w konkursie należy: 1.1. odpowiedzieć na pytanie 1.2. wypełnić jeden z kuponów konkursowych zamieszczonych w dwumiesięczniku „Dobrze Mieszkaj”. Honorowane będą wyłącznie oryginalne kupony drukowane w dwumiesięczniku „Dobrze Mieszkaj” nr 1/2011, 2/2011, 3/2011 1.3. Do dnia 20.05.2011 nadesłać kupon wraz z odpowiedzią na wybrane pytanie. 1.4. Za zgłoszenia nieważne uważa się: zgłoszenia nadesłane po terminie- decyduje data stempla pocztowego zgłoszenia nie zawierające wypełnionych kuponów konkursowych zgłoszenia zawierające niepełne dane adresowe uczestnika (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu) zgłoszenia nie zawierające odpowiedzi na wybrane pytanie określone w pkt. IV regulaminu IV.Forma i zawartość pracy konkursowej 1. Praca powinna zawierać: 1.1 odpowiedź na podane pytanie w konkursie. V. Jury konkursu 1. W Jury konkursu zasiadają: Redaktor naczelny dwumiesięcznika „Dobrze Mieszkaj”- Justyna Łotowska Redaktor Grupy Wnętrza – Zuzanna Dominów Specjalista do spraw reklamy- Małgorzata Nowakowska 2. Spośród osób, które spełniają kryteria uczestnictwa i prześlą kupon z odpowiedzią, jury wyłoni zwycięzców nagród 3. Zastrzega się, że jury konkursu ma prawo do innego podziału nagród VI. Nagrody: 1. Nagroda – grzejnik Stiuk (500x700 mm) (pod. Instal-Projekt) o wartości 659 zł brutto 2. Nagroda – grzejnik Zebra (600x1220 mm) (pod. Instal-Projekt) o wartości 1794 zł brutto 3. Nagroda – grzejnik Retto (540x708 mm) (pod. Instal-Projekt) o wartości 586,5 zł brutto VII. Przebieg konkursu 1. Konkurs zostanie ogłoszony w wydaniu 1/2011 dwumiesięcznika „Dobrze Mieszkaj” 2. Kupon konkursowy opublikowany będzie na łamach dwumiesięcznika „Dobrze Mieszkaj” nr 1/2011, 2/2011, 3/2011 3. Nadsyłanie kuponów konkursowych wraz z odpowiedzią na jedno wybrane pytanie, o którym mowa w pkt. III i IV niniejszego regulaminu do dnia 20.05.2011 . Obowiązuje data stempla pocztowego 4. Wyłonienie zwycięzców spośród prawidłowo nadesłanych prac konkursowych nastąpi na posiedzeniu jury dnia 01.06.2011 r. 5. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się poprzez zamieszczenie listy laureatów w numerze 4/2011 dwumiesięcznika „Dobrze Mieszkaj” 6. Poinformowanie Zwycięzców o przyznaniu nagrody i konieczności zapłaty podatku od nagród- do dnia 01.06.2011 r. VIII. Odbiór nagród 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi nagrody rzeczowe o wartości powyżej 760 zł podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w formie ryczałtowej (10% wartości nagród). 2. Podatek zostanie opłacony przez laureata przed odbiorem nagrody na rachunek BGŻ S.A. Oddział w Białymstoku  Nr: 18 2030 0045 1110 0000 0165 0430 3. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na gotówkę 4. Nagrody zostaną dostarczone w ciągu 30 dni od ogłoszenia listy nagrodzonych na koszt Wydawnictwa lub w trybie ustalonym z laureatem 5. Laureaci są zobowiązani do przesłania potwierdzenia odbioru nagrody drogą mailową lub pisemną 6. W przypadku nie odebrania nagrody w wyznaczonym przez Organizatora terminie z przyczyn leżących po stronie Laureata- w tym w szczególności z powodu nieopłacenia podatku dochodowego od nagrody, o którym mowa w pkt VIII, ust.1, prawo do nagrody wygasa. Nagrody nieodebrane z wyżej wymienionych przyczyn pozostają do dyspozycji organizatora konkursu. IX.Postanowienia końcowe: 1. Dokonując zgłoszenia, uczestnik konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie. 2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją konkursu oraz reklamowych i marketingowych organizatora. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 28 sierpnia 1997 (Dz. U. Z 1997r., Nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami) 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu Cywilnego. 4. Wszelkie spory związane z niniejszym konkursem będą rozpoznawane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora 5. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz opublikowany na stronie www.dobrzemieszkaj.pl Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie i życzymy powodzenia.

WASZE KOMENTARZE (0)

DODAJ KOMENTARZ

POLECAMY W SERWISACH