• Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
Autor: www.dobrzemieszkaj.pl
29 lip 2013 15:17

Wybierz sypialnię marzeń. Konkurs

Weź udział w redakcyjnym konkursie Dobrzemieszkaj.pl i wygraj jeden z gadżetów do domu!

Wybierz najciekawszą sypialnię, krótko uzasadnij swój wybór, a elegancki zegar, stylowe świeczniki czy urocze kubki mogą być Twoje!

Aby wziąć udział w konkursie należy:
1.1. Polubić fanpage Dobrze Mieszkaj na Facebooku (www.facebook.com/magazyndobrzemieszkaj) 1.2 Wejść na stronę www.dobrzemieszkaj.pl 1.3 Spośród realizacji sypialni dostępnych w zakładce “Sypialnie” na stronie www.dobrzemieszkaj.pl wybrać najciekawszą realizację. 1.4. W konkursowej aplikacji na profilu Dobrze Mieszkaj na Facebooku podać tytuł wybranej realizacji wraz z uzasadnieniem do 500 znaków. 1.5. Autorzy najciekawszych uzasadnień otrzymają nagrody!

NAGRODY: 1 miejsce - zegar ścienny Fance 2878 Nextime zegar ścienny Fance 2878 Nextime 9 równorzędnych wyróżnień: świeczniki Amadeus, ramka na zdjęcia Kare Design, kubki marki Amadeus z Galerii Antresola w Białymstoku 10 nagród pocieszenia: najnowsze numery magazynu wnętrzarskiego Dobrze Mieszkaj 5/2013 Na zgłoszenia czekamy do 30 sierpnia 2013 roku!

Regulamin konkursu „Wybieramy sypialnię marzeń” W dniu 29.07.2013 r. Redakcja portalu wnętrzarskiego Dobrzemieszkaj.pl wydawanego przez Wydawnictwo Publikator, zwana dalej Redakcją ogłasza konkurs „Wybieramy sypialnię marzeń”. I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu jest Publikator Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku 15-425, ul. Cieszyńska 3a, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000084741, NIP 542-021-03-91, zwana dalej Organizatorem. 2. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i przeprowadzony będzie na łamach profilu Dobrze Mieszkaj na Facebooku (www.facebook.com/magazyndobrzemieszkaj) w terminie od 29.07.2013 do 29.08.2013 r. 3. Miejsce składania zgłoszeń konkursowych: aplikacja konkursowa „Wybieramy sypialnię marzeń” na profilu Facebook Dobrze Mieszkaj www.facebook.com/magazyndobrzemieszkaj. II. Uczestnicy konkursu: 1. Konkurs ma charakter ogólnopolski, może w nim wziąć udział każda osoba pełnoletnia. 2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora ani członkowie ich najbliższych rodzin 3. Laureat konkursu przystępując do konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne opublikowanie przez organizatora na łamach dwumiesięcznika „Dobrze Mieszkaj” i portalu wnętrzarskiego Dobrzemieszkaj.pl pracy konkursowej. III. Zadanie konkursowe: 1. Aby wziąć udział w konkursie należy: 1.1. Polubić fanpage Dobrze Mieszkaj na Facebooku 1.2 Wejść na stronę www.dobrzemieszkaj.pl 1.3 Spośród realizacji sypialni dostępnych w zakładce “Sypialnie” na stronie www.dobrzemieszkaj.pl wybrać najciekawszą realizację. 1.4. W konkursowej aplikacji na profilu Dobrze Mieszkaj na Facebooku udzielić odpowiedzi konkursowej. 1.5. Odpowiedzią jest: a) tytuł wybranej realizacji łazienki b) oraz pisemne uzasadnienie swojego wyboru – do 500 znaków. 1.6. Za zgłoszenia nieważne uważa się: zgłoszenia nadesłane po terminie - decyduje data zgłoszenia uczestnictwa w aplikacji konkursowej na profilu Facebook, zgłoszenia zawierające niepełne dane adresowe uczestnika (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu), zgłoszenia od zgłaszających, którzy nie wypełnili zadań konkursowych określonych w punkcie III Regulaminu lub którzy zrezygnowali w trakcie trwania konkursu z fanpege`u Dobrzemieszkaj.pl IV. Jury konkursu 1. W Jury konkursu zasiadają: - Justyna Łotowska, redaktor naczelna dwumiesięcznika „Dobrze Mieszkaj” i portalu wnętrzarskiego Dobrzemieszkaj.pl - Ewa Kozioł, dziennikarka magazynu „Dobrze Mieszkaj” - Justyna Majkowska, dziennikarka magazynu „Dobrze Mieszkaj” 2. Jury wyłoni zwycięzców spośród osób, które spełniają kryteria uczestnictwa i prześlą zgłoszenie konkursowe za pośrednictwem aplikacji konkursowej na profilu Dobrze Mieszkaj na Facebooku. 3. Zastrzega się, że jury konkursu ma prawo do innego podziału nagród V. Nagrody: 1. Pierwsze miejsce – zegar ścienny Fence 2878 marki Nextime. 2. Dziewięć równorzędnych wyróżnień: świeczniki i kubki marki Amadeus ze sklepu Galeria Antresola w Białymstoku, ramka na zdjęcia marki Kare Design ze sklepu Galeria Antresola w Białymstoku (nagrody przyznawane losowo). 3. 10 nagród pocieszenia – egzemplarze magazynu Dobrze Mieszkaj 5/2013. VI. Przebieg konkursu 1. Konkurs zostanie ogłoszony dnia 29.07.2013 r. na łamach portalu Dobrzemieszkaj.pl oraz za pośrednictwem profilu magazynu Dobrze Mieszkaj na Facebooku (www.facebook.com/magazyndobrzemieszkaj) 2. Umieszczanie zgłoszeń konkursowych, o których mowa w pkt. III niniejszego regulaminu do dnia 29.08.2013 r. 3. Wyłonienie zwycięzców spośród prawidłowo nadesłanych prac konkursowych nastąpi na posiedzeniu jury dnia 5.09.2013 r. 4. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 6.09.2013 r. poprzez zamieszczenie listy laureatów na łamach portalu Dobrzemieszkaj.pl, profilu magazynu Dobrze Mieszkaj na Facebooku 5. Poinformowanie Zwycięzców o przyznaniu nagrody do dnia 15.09. 2013 r.
VIII. Odbiór nagród
1. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na gotówkę 2. Nagrody zostaną dostarczone w ciągu 30 dni od ogłoszenia listy nagrodzonych na koszt Wydawnictwa lub w trybie ustalonym z laureatem 3. Laureaci są zobowiązani do przesłania potwierdzenia odbioru nagrody drogą mailową lub pisemną 6. W przypadku nieodebrania nagrody w wyznaczonym przez Organizatora terminie z przyczyn leżących po stronie Laureata prawo do nagrody wygasa. Nagrody nieodebrane z wyżej wymienionych przyczyn pozostają do dyspozycji organizatora konkursu. IX. Postanowienia końcowe: 1. Dokonując zgłoszenia, uczestnik konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie. 2. W ramach przystąpienia do konkursu uczestnik oświadcza, że: - posiada pełnię praw autorskich - osobistych i majątkowych - do zgłoszonej pracy konkursowej; - zgłoszona do konkursu praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i osobistych; - zwalnia Organizatora ze wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora ze zdjęć przesłanych przez uczestnika w ramach konkursu. 3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją konkursu oraz reklamowych i marketingowych organizatora. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 28 sierpnia 1997 (Dz. U. Z 1997r., Nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami) 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu Cywilnego. 5. Wszelkie spory związane z niniejszym konkursem będą rozpoznawane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora 6. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz opublikowany na stronie www.dobrzemieszkaj.pl

WASZE KOMENTARZE (1)

DODAJ KOMENTARZ
  • Kasiak, 2013-08-03 11:59:51

    Tyle ich jest, że moja kreatywność mi się zbuntowała. Wszystkie są piękne, w każdej bym chciała spędzić przynajmniej jedną noc :)

POLECAMY W SERWISACH