• Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
Autor: www.dobrzemieszkaj.pl
24 maj 2012 12:57

Wygraj żelazko FXG 24 TS marki De’Longhi!

Chcesz pokochać prasowanie? Weź udział w konkursie magazynu "Świat Łazienek i Kuchni"! Do wygrania 4 równorzędne nagrody – żelazka FXG 24 TS marki De’Longhi o wartości 269 zł (każde)

 

' title=
fot. De'Longhi

Jak to zrobić? 1.Dokończ zdanie (maks. 1.000 znaków): „Włączam żelazko FXG 24 De`Longhi i dzięki technologii Thermolon...”. 2.Zgłoszenie konkursowe wyślij na adres mailowy – infoswiat@publikator.com.pl, albo pocztowy – Świat Łazienek i Kuchni, Wydawnictwo Publikator, ul. Andersa 38, 15-113 Białystok; z dopiskiem „Konkurs z De`Longhi”. 3.Nagrody otrzymają autorzy 4 najbardziej pomysłowych odpowiedzi. Na zgłoszenia czekamy do 20 czerwca 2012 r.

Regulamin konkursu „Wygraj żelazko FXG 24 TS marki De’Longhi !” ogłoszonego w nr 3-2012 dwumiesięcznika „Świat Łazienek i Kuchni” Redakcja dwumiesięcznika „Świat Łazienek i Kuchni”, wydawanego przez Wydawnictwo Publikator, zwana dalej Redakcją ,ogłasza konkurs „Wygraj żelazko FXG 24 TS marki De’Longhi !”. I. Postanowienia ogólne: 1.Organizatorem konkursu jest Publikator Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku 15-113, ul. Andersa 38, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000084741, NIP 542-021-03-91, zwana dalej Organizatorem. 2.Konkurs ma zasięg ogólnopolski i przeprowadzony będzie na łamach dwumiesięcznika „Świat Łazienek i Kuchni” nr 3-2012 3.Miejsce składania zgłoszeń konkursowych: mailowo - na adres infoswiat@publikator.com.pl lub pocztą - na adres Świat Łazienek i Kuchni, Wydawnictwo Publikator, ul. Andersa 38, 15-113 Białystok. II. Uczestnicy konkursu: 1.Konkurs ma charakter ogólnopolski, może w nim wziąć udział każda osoba pełnoletnia. 2.Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora ani członkowie ich najbliższych rodzin III. Zadanie konkursowe: Aby wziąć udział w konkursie należy: 1.Dokończyć zdanie (maks. do 1.000 znaków): „Włączam żelazko FXG 24 De`Longhi i dzięki technologii Thermolon...”. 2.Wysłać zgłoszenie konkursowe do 20 czerwca 2012 r. na adres mailowy – infoswiat@publikator.com.pl, albo pocztowy – Świat Łazienek i Kuchni, Wydawnictwo Publikator, ul. Andersa 38, 15-113 Białystok; z dopiskiem „Konkurs z De`Longhi”. 3.Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania. 4.Za zgłoszenia nieważne uważa się: zgłoszenia nadesłane po terminie (decyduje data zgłoszenia uczestnictwa w konkursie przysłanego na adres mailowy lub pocztowy), niepełne dane adresowe uczestnika uniemożliwiające przesłanie nagrody. IV. Jury konkursu 1.W Jury konkursu zasiadają: -Małgorzata Nietupska, redaktor naczelna dwumiesięcznika „Świat Łazienek i Kuchni” -Anna Usakiewicz, dziennikarka dwumiesięcznika „Świat Łazienek i Kuchni” - Ewa Kozioł, dziennikarka dwumiesięcznika „Świat Łazienek i Kuchni” 2. Jury wyłoni zwycięzców spośród osób, które spełniają kryteria uczestnictwa, oraz udzielą najbardziej pomysłowych odpowiedzi. V. Nagrody: 1.Do wygrania są 4 równorzędne nagrody – żelazka FXG 24 TS marki De’Longhi o wartości 269 zł (każde). 2.Fundatorami nagród jest De`Longhi Polska. VII. Przebieg konkursu 1.Konkurs zostanie ogłoszony w nr 3-2012 dwumiesięcznika „Świat Łazienek i Kuchni” oraz na portalu www.dobrzemieszkaj.pl (w zakładce „Łazienki”). O możliwości wzięcia udziału w konkursie zostaną także powiadomieni – za pośrednictwem newsletterów – subskrybenci portalu www.dobrzemieszkaj.pl. 2.Wyłonienie zwycięzców spośród prawidłowo nadesłanych prac konkursowych nastąpi na posiedzeniu Jury dnia 22.06.2012 r. 3.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w nr 4-2012 dwumiesięcznika „Świat Łazienek i Kuchni” poprzez zamieszczenie listy trzech laureatów (imiona, nazwiska, miejscowości zamieszkania). VIII. Odbiór nagród 1.Nagrody zostaną dostarczone w ciągu 30 dni od ogłoszenia listy nagrodzonych na koszt Wydawnictwa. 2.W przypadku nie odebrania nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata prawo do nagrody wygasa. Nagrody nieodebrane pozostają do dyspozycji Organizatora konkursu.   IX. Postanowienia końcowe:   1.Dokonując zgłoszenia, uczestnik konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie. 2.Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją konkursu. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 28 sierpnia 1997 (Dz. U. Z 1997r., Nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami). 3.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu Cywilnego. 4.Wszelkie spory związane z niniejszym konkursem będą rozpoznawane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora 5.Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz opublikowany na stronie www.dobrzemieszkaj.pl

WASZE KOMENTARZE (0)

DODAJ KOMENTARZ

POLECAMY W SERWISACH