PARTNER PORTALU
Kamień w kuchni: postaw na granit na wyspie

Kamień w kuchni: postaw na granit na wyspie

Autor: www.dobrzemieszkaj.pl
30 kwi 2009 09:27

Przyjemnie jasne otoczenie, na horyzoncie trochę ciemniejszych plam. To zarys kuchennej meblościanki. Przed nią wyłania się wyspa - centrum tego pomieszczenia, wielofunkcyjny mebel i dekoracja.

Or­ga­nicz­ny ry­su­nek wi­docz­ny na po­wierzch­ni kamienia „Fo­rest Brown” opla­ta wy­spę gę­stą sie­cią żył. Jest ni­czym ciężki ob­rus, spły­wa­ją­cy w dół.

To otu­lo­ne dzi­kim gąsz­czem miej­sce, sta­no­wi cen­trum ku­chen­nej prze­strze­ni. Ko­ja­rzy się z ogni­skiem, któ­re­go we­so­łe pło­mie­nie moż­na po­dzi­wiać z każ­dej stro­ny. Kró­lu­ją tu bor­do, krem i brąz. Wszyst­kie bar­wy zle­wa­ją się w ry­tu­al­nym tań­cu, wpa­da­jąc we wspól­ny trans. Nad prze­bie­giem ce­re­mo­nii czu­wa wy­so­ka, smu­kła ba­te­ria, któ­ra pro­fe­sjo­nal­nie wy­peł­nia­jąc swo­je funk­cje, ki­pi dum­ną ele­gan­cją. Gó­ru­je nad wy­spą, jak­by wy­zna­cza­ła rytm jej pra­cy.

Kuchnia, w której się dużo gotuje

Do zro­bie­nia by­wa tu wie­le – świad­czy o tym obec­ność zle­wo­zmy­wa­ka oraz gład­ka po­wierzch­nia pły­ty ce­ra­micz­nej. Nad ni­mi znaj­du­ją się, za­wie­szo­ne w jed­nej li­nii, okap oraz szkla­na pro­sto­kąt­na lam­pa, sta­no­wią­ce wy­spo­we oświe­tle­nie. Są nie­za­stą­pio­ne, szcze­gól­nie wte­dy, kie­dy wre pra­ca. Ho­ry­zont jest spo­koj­ny.

Cze­ko­la­do­wa płasz­czy­zna me­blo­ścian­ki, unie­sio­na nie­co lek­ko­ścią prze­ci­na­ją­ce­go ją wa­ni­lio­we­go frag­men­tu, wy­da­je się uspo­ka­jać i ła­go­dzić ko­lo­ry­stycz­ne ro­ze­dr­ga­nie bla­tu ro­bo­cze­go i ścia­ny nad nim. Z gó­ry opa­da na nie punk­to­we świa­tło.

Stalowe urządzenia AGD

Tro­chę chło­du w ten go­rą­cy kli­mat wpro­wa­dza­ją sta­lo­we fron­ty urzą­dzeń AGD. Sprzę­ty te do­sko­na­le wpi­sa­ły się w pro­stą, wręcz mi­ni­ma­li­stycz­ną for­mę me­blo­ścian­ki, per­fek­cyj­nie pod­kre­ślo­ną na­wet kształ­tem uchwy­tów. Przy­tul­nym, ro­dzin­nym kli­ma­tem od­zna­cza się, od­da­lo­na o kil­ka kro­ków, ma­ła ja­dal­nia ukry­ta w nie­wiel­kim wy­ku­szu ścien­nym.

Przez wy­gię­te w łu­ki ogrom­ne okna moż­na stąd po­dzi­wiać ze­wnętrz­ny świat. W skó­rza­nym krę­gu z krze­seł, przy szkla­nym sto­le ja­da się co­dzien­ne po­sił­ki. Go­rą­ca at­mos­fe­ra to za­słu­ga nie tyl­ko dy­na­micz­ne­go, ma­je­sta­tycz­ne­go bla­tu i przy­tul­nej ko­lo­ry­sty­ki. Dzię­ki ogrze­wa­niu pod­ło­go­we­mu przy­jem­ne jest cie­pło drew­na mer­bau w ja­dal­ni, ale i te bi­ją­ce od ja­sne­go po­le­ro­wa­ne­go gre­su w czę­ści ku­chen­nej.

Tem­pe­ra­tu­ra ro­śnie tu jed­nak głów­nie z po­wo­du ro­dzin­nej at­mos­fe­ry i bla­sku do­mo­we­go ogni­ska. Jak wspa­nia­le się przy nim cza­sa­mi ogrzać...

Komentarze

Zaloguj się

Zobacz także