PARTNER PORTALU
Łazienka na poddaszu: pomysł na aranżację

Łazienka na poddaszu: pomysł na aranżację

Autor: www.dobrzemieszkaj.pl
20 lut 2009 13:50

Wy­ra­zi­sta for­ma ła­zien­ki, ubo­ga­co­na po­tęż­ny­mi sko­sa­mi da­chu, sta­ła się jed­no­cze­śnie jej ogrom­ną za­le­tą, ale i nie­ma­łym kło­po­tem. Dzię­ki cie­ka­wym po­my­słom ar­chi­tek­ta i pa­ni do­mu, uda­ło się omi­nąć tę prze­szko­dę w praw­dzi­wie mi­strzow­skim sty­lu.

Cie­ka­wy kształt ła­zien­ki, zbu­do­wa­nej na pla­nie li­te­ry L, oraz kil­ka do­dat­ko­wych me­trów, uzy­ska­no dzię­ki po­łą­cze­niu po­przed­niej ła­zien­ki i WC. Kon­struk­cyj­ną do­mi­nan­tą no­we­go po­miesz­cze­nia sta­ły się sko­sy pod­da­sza, cią­gną­ce się prak­tycz­nie na ca­łej je­go dłu­go­ści. To ogra­ni­cze­nie prze­strze­ni ar­chi­tekt umiał wy­ko­rzy­stać w ta­ki spo­sób, że sta­ło się ono, obok ory­gi­nal­ne­go wy­po­sa­że­nia, do­dat­ko­wą za­le­tą ła­zien­ki, czy­niąc z niej sa­lon ką­pie­lo­wy utrzy­ma­ny w eg­zo­tycz­nym sty­lu.

W stylu Afryki

Za nie­co­dzien­ną at­mos­fe­rę tej stre­fy od­po­wia­da­ją wszel­kie­go ty­pu ak­ce­so­ria, przy­wo­dzą­ce na myśl roz­grza­ne lą­dy Afry­ki: fi­gur­ki ży­ra­fy, wiel­błą­da, sło­nia, oraz, cie­pła bar­wa ma­te­ria­łu wy­koń­cze­nio­we­go – ka­mie­nia o cie­ka­wym uży­le­niu, obec­ne­go na ścia­nach i pod­ło­dze. Na­su­wa on sko­ja­rze­nia z ru­cho­my­mi wy­dma­mi i spa­lo­nym ża­rem słoń­ca pia­skiem pu­sty­ni. Je­den kra­niec ła­zien­ki za­ję­ła na­roż­na wan­na obu­do­wa­na kil­ko­ma stop­nia­mi scho­dów, wio­dą­cych do de­ko­ra­cyj­nych pó­łek. Kon­struk­cja ta sta­ła się nie tyl­ko sku­tecz­nym spo­so­bem na funk­cjo­nal­ne za­go­spo­da­ro­wa­nie prze­strze­ni, ale też nie­wąt­pli­wą ozdo­bą.

Wanna obudowana płytkami

Wan­nę obu­do­wa­no płyt­ka­mi, któ­re swo­im ko­lo­rem i fak­tu­rą na­śla­du­ją eg­zo­tycz­ne drew­no. Na­wią­zu­ją też do nich obec­ne we wnę­trzu drew­nia­ne ele­men­ty – frag­ment pod­ło­gi, szaf­ka pod umy­wal­ką, ra­ma lu­stra oraz wbu­do­wa­ne w ścia­nę pół­ki. Dzię­ki prak­tycz­ne­mu wy­ko­rzy­sta­niu wnęk w ścia­nach, wan­na zy­ska­ła cie­ka­wą obu­do­wę w po­sta­ci sub­tel­nie pod­świe­tlo­nych nisz.

Nie­opo­dal niej go­spo­da­rze, wy­ko­rzy­stu­jąc skra­wek wol­nej prze­strze­ni, umie­ścili pral­kę. Prze­ciw­le­gły kra­niec ła­zien­ki, krót­sze ra­mię li­te­ry L, zaj­mu­je ka­bi­na prysz­ni­co­wa. Jej pod­sta­wę sta­no­wi mu­ro­wa­ny sto­pień, w któ­rym ukry­to in­sta­la­cję wod­ną.

Pan do­mu rów­nież po­sta­no­wił do­ło­żyć swo­je „trzy gro­sze” do aran­ża­cji po­miesz­cze­nia. Je­go po­my­słem by­ło oświe­tle­nie wnę­trza ka­bi­ny lam­pą dio­do­wą, umiesz­czo­ną w nie­prze­ma­kal­nej ni­szy. Obok ka­bi­ny zna­la­zły się jesz­cze se­des i bi­det, któ­rym rów­nież to­wa­rzy­szą de­ko­ra­cyj­ne ni­sze i cie­ka­we oświe­tle­nie. Ulo­ko­wa­ne nie­co z bo­ku, nie rzu­ca­ją się w oczy i po­zwa­la­ją re­pre­zen­ta­cyj­nej czę­ści ła­zien­ki – wan­nie ze scho­da­mi – bu­dzić u wcho­dzą­cych naj­więk­szy za­chwyt.

Komentarze

Zaloguj się

Zobacz także