PARTNER PORTALU
Pieprz i wanilia

Pieprz i wanilia

Autor: www.dobrzemieszkaj.pl
20 lut 2009 15:06

Pod­czas ką­pie­li moż­na pa­trzeć w gwiaz­dy i snuć ma­rze­nia o da­le­kich po­dró­żach. O wy­pra­wie do eg­zo­tycz­nych In­dii, wy­jeź­dzie do go­rą­cej Ke­nii.

Spe­cjal­nie za­pro­jek­to­wa­ne, wy­ko­na­ne z po­sta­rza­ne­go drew­na ol­cho­we­go me­ble, a tak­że za­sto­so­wa­na ko­lo­ry­sty­ka i do­bór do­dat­ków, to świa­do­me na­wią­za­nia do wnętrz ko­lo­nial­nych. Du­ża bie­liź­niar­ka z szyb­ka­mi i mu­śli­no­wy­mi fi­ran­ka­mi, a tak­że przy­po­mi­na­ją­ca ko­mo­dę, szaf­ka pod umy­wal­kę, są nie tyl­ko bar­dzo de­ko­ra­cyj­ne, ale tak­że zwy­czaj­nie uży­tecz­ne. Po­sia­da­ją po­jem­ne pół­ki i szu­fla­dy, w któ­rych prze­cho­wu­je się po­trzeb­ne w ła­zien­ce rze­czy.

Ko­lo­ry­sty­ka pomieszczenia zo­sta­ła opar­ta na cie­płym, sto­no­wa­nym kon­tra­ście: od­cie­niach pia­sku i wa­ni­lii na ścia­nach i pod­ło­dze, ze­sta­wio­nych z głę­bo­kim, cze­ko­la­do­wym brą­zem me­bli. Do bar­wy sprzę­tów na­wią­zu­ją drzwi oraz de­ko­ra­cyj­ny pa­sek, wple­cio­ny po­mię­dzy płyt­ki ścien­ne. Na ta­kim tle szcze­gól­nie gu­stow­nie pre­zen­tu­ją się srebr­ne de­ta­le i wy­koń­cze­nia, do­bra­ne do sty­li­zo­wa­nej ar­ma­tu­ry.

Sto­no­wa­ny i pe­łen har­mo­nii cha­rak­ter wnę­trza pod­kre­śla­ją łu­ko­wa­te for­my, z po­wo­dze­niem ła­go­dzą­ce su­fi­to­we, ostre sko­sy. Ta­ki wła­śnie kształt ma szaf­ka pod lu­strem, nie­du­ża, do­bu­do­wa­na ścian­ka przy bie­liź­niar­ce, jak rów­nież owal­na, obu­do­wa­na gla­zu­rą wan­na.

Komentarze

Zaloguj się

Zobacz także