PARTNER PORTALU
Rozkosznie skośnie

Rozkosznie skośnie

Autor: www.dobrzemieszkaj.pl
20 lut 2009 14:37

Dla każ­de­go coś do­bre­go... Pa­ni do­mu lu­bi dłu­gie ką­pie­le, więc ma wy­god­ną wan­nę z hy­dro­ma­sa­żem. Pan do­mu – dla od­mia­ny – wo­li szyb­ki, ener­ge­tycz­ny tusz – w du­żej, po­jem­nej ka­bi­nie prysz­ni­co­wej.

Na aran­ża­cję sa­lo­ni­ku ką­pie­lo­we­go, du­ży wpływ mia­ło je­go umiej­sco­wie­nie na pod­da­szu. Po­ło­żo­ny tuż przy mał­żeń­skiej sy­pial­ni, zaj­mu­je spo­rą prze­strzeń, któ­rej wy­so­kość zo­sta­ła jed­nak ogra­ni­czo­na ist­nie­ją­cy­mi sko­sa­mi. W miej­scu, gdzie są one naj­bar­dziej ob­ni­żo­ne, sta­nę­ła owal­na wan­na, znacz­nie od­su­nię­ta od ścian i usta­wio­na uko­śnie. Uko­śna li­nia wan­ny i jej za­bu­do­wy za­de­cy­do­wa­ła o no­wym po­rząd­ku we wnę­trzu.

Rów­no­le­gle do wan­ny umiesz­czo­no umy­wal­kę, zaś pro­sto­pa­dle, tak­że sko­sem do ścia­ny, usta­wio­no se­des. Ta­kie ulo­ko­wa­nie wy­mu­si­ło stwo­rze­nie sze­ro­kiej obu­do­wy wo­kół wan­ny i za se­de­sem, co – jak się oka­za­ło – zo­sta­ło skrzęt­nie wy­ko­rzy­sta­ne. Dzię­ki te­mu po­wsta­ły do­dat­ko­we miej­sca na ła­zien­ko­we i de­ko­ra­cyj­ne dro­bia­zgi. Wszech­obec­nym w ła­zien­ce ma­te­ria­łem jest tra­wer­tyn, po­ło­żo­ny prak­tycz­nie wszę­dzie: na ścia­nach, pod­ło­dze, obu­do­wie wan­ny i we wnę­trzu ka­bi­ny prysz­ni­co­wej. Po­ja­wia się nie tyl­ko w for­mie du­żych płyt, ale tak­że w po­sta­ci drob­nej mo­zai­ki, wi­docz­nej na obu­do­wie wan­ny i na pod­ło­dze na­try­sku.

Tra­wer­tyn zo­stał wzbo­ga­co­ny błę­kit­ny­mi, szkla­ny­mi kost­ka­mi, umiesz­czo­ny­mi w róż­nych miej­scach. Ich ko­lor stał się punk­tem wyj­ścia do­bo­ru ła­zien­ko­wych de­ta­li. Uro­dę be­żo­wo­zło­ta­we­go ka­mie­nia naj­le­piej wy­do­by­wa cie­ka­wie do­bra­ne i zróż­ni­co­wa­ne oświe­tle­nie: ha­lo­ge­ny umiesz­czo­ne na su­fi­cie, lamp­ki za­mon­to­wa­ne na lu­strze nad umy­wal­ką, dio­dy świetl­ne we­wnątrz ka­bi­ny, a tak­że w ozdob­nych, wy­ło­żo­nych te­kiem wnę­kach.

Komentarze

Zaloguj się

Zobacz także