PARTNER PORTALU
Pokój dla niemowlaka: ma być wygodnie!

Pokój dla niemowlaka: ma być wygodnie!

Autor: www.dobrzemieszkaj.pl
13 sty 2009 11:44

Dziec­ko nie po­trze­bu­je zbyt wie­lu sprzę­tów, aby do­brze się czuć w swo­im wła­snym po­ko­ju. Zwłasz­cza gdy je­go lo­ka­to­rem jest nie­mow­lę.

Wy­star­czy kil­ka ko­lo­ro­wych plu­sza­ków, ła­god­ne oświe­tle­nie, po­zba­wio­ne ostrych kra­wę­dzi me­ble. Wszyst­ko w słod­kich bar­wach i mi­nia­tu­ro­wym roz­mia­rze. Ta­ki ma­ły po­ko­ik dla ma­łe­go wła­ści­cie­la. 

Pod­sta­wo­wym ele­men­tem wy­po­sa­że­nia po­ko­ju naj­młod­sze­go człon­ka ro­dzi­ny jest oczy­wi­ście łó­żecz­ko. Zo­sta­ło ono ulo­ko­wa­ne nie­co na ubo­czu, aby na­wet ostroż­ne kro­ki do­mow­ni­ków nie bu­dzi­ły ma­lu­cha. Stre­fę snu za­aran­żo­wa­no bar­dzo spo­koj­nie i wy­po­sa­żo­no w mięk­kie i bez­piecz­ne przed­mio­ty.

Rzym­skie ro­le­ty prze­sła­nia­ją­ce okna sku­tecz­nie chro­nią wnę­trze dzie­cię­ce­go po­ko­ju przed słoń­cem. W ca­łym po­miesz­cze­niu pa­nu­je ja­sna ko­lo­ry­sty­ka, któ­rą uroz­ma­ica kil­ka barw­nych ak­cen­tów – koł­der­ka w łó­żecz­ku, dy­wa­ni­ki na je­sio­no­wym par­kie­cie, plu­sza­ki otrzy­ma­ne w po­da­run­ku od pierw­szych go­ści, pa­sia­sty po­kro­wiec fo­te­la. Bar­wy obec­nych w po­ko­ju do­dat­ków to cie­płe od­cie­nie ró­żu i bor­do, dzięki którym w po­ko­ju pa­nu­je przy­jem­na at­mos­fe­ra.

Pod jed­ną ze ścian ulo­ko­wa­no wy­so­ką sza­fę z sza­re­go, błysz­czą­ce­go la­mi­na­tu. Ko­lor me­bla jest bez­piecz­nym tłem dla wszel­kich ży­wych ak­cen­tów we wnę­trzu. Sza­fa nie zna­la­zła się tu­taj przez przy­pa­dek. To „nie­zbęd­nik nie­mow­la­ka”, w któ­rym zmie­ści się wszyst­ko, co mu­si­my mieć pod rę­ką – ka­fta­ni­ki, cza­pecz­ki, grze­chot­ki, de­li­kat­ne ko­sme­ty­ki...

A po­nie­waż ma­lut­ki lo­ka­tor bar­dzo szyb­ko wy­ra­sta ze swo­jej mi­nia­tu­ro­wej gar­de­ro­by, war­to mieć miej­sce, gdzie ro­dzi­ce mo­gą prze­cho­wać kil­ka ubra­nek w nie­co więk­szym roz­mia­rze. Spo­koj­ny sen dziec­ka za­pew­ni też od­po­wied­nie oświe­tle­nie w po­sta­ci kil­ku we­so­łych lam­pek na ścia­nie. Przy­da­dzą się zwłasz­cza wte­dy, gdy przyj­dzie już po­ra na wie­czor­ną lek­tu­rę. Wów­czas, mosz­cząc się wy­god­nie w fo­te­lu, mo­że­my wraz z ma­lu­chem prze­nieść się w za­cza­ro­wa­ny świat ba­śni, ba­jek i opo­wia­stek.

Komentarze

Zaloguj się

Zobacz także