PARTNER PORTALU
Szkło nad kuchennym blatem. Sposób na elegancką kuchnię

Szkło nad kuchennym blatem. Sposób na elegancką kuchnię

Autor: www.dobrzemieszkaj.pl
01 kwi 2008 00:00

Gdy bra­ku­je cza­su na zaj­mo­wa­nie się praw­dzi­wym akwa­rium, spraw­my so­bie ryb­ki na ścia­nie. Mo­li­ne­zje, ska­la­ry, błazenki, neo­n­ki...Niech przy­cią­ga­ją wzrok. Niech wi­bru­ją i lśnią. Niech płyną.

W otwar­tym na kuch­nię sa­lo­nie na do­bre roz­go­ści­ły się asce­za i mi­ni­ma­lizm. W cen­trum umiesz­czo­no ma­syw­ne bry­ły skó­rza­ne­go kom­ple­tu wy­po­czyn­ko­we­go, któ­rym z gra­cją to­wa­rzy­szy sto­lik ka­wo­wy, przy­kry­ty szkla­nym bla­tem. Oszczęd­ne wy­po­sa­że­nie oraz pro­ste for­my sprzę­tów wy­kla­ro­wa­ły prze­strzeń sa­lo­nu, zwra­ca­jąc na­szą uwa­gę na de­ko­ra­cyj­ne de­ta­le.

Ciekawy wzór na ścianie

Za­miast tra­dy­cyj­ne­go ob­ra­zu czy gra­fi­ki, jed­na ze ścian zy­ska­ła nie­ty­po­wą ozdo­bę w po­sta­ci ła­wi­cy szkla­nych ry­bek. Ich de­li­kat­ne ko­lo­ry – zie­lo­no­nie­bie­ski i zła­ma­nej bie­li – iskrzą się i mi­go­czą w świe­tle, spra­wia­jąc wra­że­nie, jak­by srebr­na ła­wi­ca by­ła w cią­głym ru­chu. Ścia­ny i su­fit w salonie zo­sta­ły wzbo­ga­co­ne o nad­bu­do­wę z su­che­go tyn­ku, za któ­rą scho­wa­no licz­ne świe­tlów­ki. Dzię­ki te­mu więk­szy efekt wy­wo­łu­je stru­mień, a nie sa­mo źró­dło świa­tła, a sa­lon wi­zu­al­nie zy­sku­je wię­cej prze­strze­ni.

Zy­sku­je na tym rów­nież dy­na­mi­ka nie­ty­po­wej de­ko­ra­cji ścien­nej, któ­ra zmie­nia­jąc się w za­leż­no­ści od scen świetl­nych, wy­glą­da tak, jak­by za chwi­lę mia­ła od­pły­nąć. Po­więk­szo­ny o stre­fę ku­chen­ną sa­lon stał się bar­dziej prze­stron­ny. Kuch­nia zaś prze­mie­ni­ła się we wnę­trze re­pre­zen­ta­cyj­ne, co zo­bli­go­wa­ło miesz­kań­ców do zwró­ce­nia szcze­gól­nej uwa­gi na jej atrak­cyj­ne wy­po­sa­że­nie.

Zabudowa w kolorze czekolady

Utrzy­ma­na w oszczęd­nym sty­lu za­bu­do­wa ku­chen­na zo­sta­ła wy­ko­na­na z wy­bar­wio­ne­go na cze­ko­la­do­wy brąz bu­ku. Szaf­ki wzbo­ga­co­no o pro­ste kre­ski uchwy­tów i ja­sne bla­ty. Ele­men­tem sym­bo­licz­nie od­dzie­la­ją­cym kuch­nię od sa­lo­nu jest drew­nia­ny blat, peł­nią­cy ro­lę sto­li­ka śnia­da­nio­we­go. Zo­stał on przy­twier­dzo­ny do de­ko­ra­cyj­ne­go fi­la­ru, któ­re­go front, zgod­nie z du­chem no­wo­cze­sno­ści, okle­jo­no fo­lią imi­tu­ją­cą na­tu­ral­ną stal szczot­ko­wa­ną.

Ma­te­riał ten zgrał się ze szkla­ny­mi ta­fla­mi drzwi, pro­wa­dzą­cy­mi do sy­pial­ni i ła­zien­ki. W kon­tek­ście tych chłod­nych, sta­tecz­nych ele­men­tów, ła­wi­ca ry­bek, mi­mo iż rów­nież wy­ko­na­na ze szkła, zda­je się po­ru­szać jesz­cze szyb­ciej... Jak­by chcia­ła o cza­sie do­trzeć na wy­zna­czo­ne miej­sce.

Komentarze

Zaloguj się

Zobacz także