×
Subskrybuj newsletter
dobrzemieszkaj.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole
Pomysłowa zabudowa w pokoju dziennym: inspiracja

Pomysłowa zabudowa w pokoju dziennym: inspiracja

Autor: Redakcja Dobrzemieszkaj.pl
Dodano: 01 kwi 2008 00:00

Nie­ła­twy, nie­co kon­tro­wer­syj­ny, ko­lor pod­ło­gi w sa­lo­nie stał się przy­czyn­kiem do stwo­rze­nia no­wo­cze­sne­go i in­te­re­su­ją­ce­go wnę­trza.

Cha­rak­te­ry­stycz­na pod­ło­ga wy­zna­czy­ła okre­ślo­ny, ko­lo­ry­stycz­ny kie­ru­nek we wnę­trzu. Po­łą­cze­nie od­cie­ni zie­le­ni, li­la i sza­ro­ści na po­le­ro­wa­nych pły­tach gre­so­wych wy­ma­ga­ło ta­kiej aran­ża­cji wnę­trza i ta­kie­go do­bo­ru do­dat­ków, by nic nie „zgrzy­ta­ło”. Oka­za­ło się to moż­li­we. Sa­lon zo­stał od­dzie­lo­ny od resz­ty miesz­ka­nia na par­te­rze (hol i kuch­nia z ja­dal­nią) szkla­ny­mi, roz­su­wa­ny­mi drzwia­mi w mor­skim od­cie­niu.

Po­dob­ny ko­lor ma geo­me­trycz­na w kształ­cie za­bu­do­wa ścian, z pół­ka­mi z zie­lon­ka­we­go mar­mu­ru. Co cie­ka­we, za­rów­no szkla­ne drzwi, jak i za­bu­do­wa, ma­ją ta­ki sam de­ko­ra­cyj­ny mo­tyw z wą­skich, de­li­kat­nie wy­cię­tych pa­sków. Dzię­ki te­mu mo­gą sta­no­wić wza­jem­ne, sym­bo­licz­ne prze­dłu­że­nie. Do ko­lo­rów pod­ło­gi na­wią­zu­je tak­że dwu­barw­na opra­wa ko­min­ka, któ­rą two­rzą pły­ty zie­lon­ka­we­go łup­ka ba­zal­to­we­go oraz li­lio­wa ta­pe­ta imi­tu­ją­ca tka­ni­nę.

Ciem­no­zie­lo­ne za­sło­ny, be­żo­wy kom­plet wy­po­czyn­ko­wy i so­czy­ście fio­le­to­wy fo­tel, rów­nież zo­sta­ły do­bra­ne tak, by pa­so­wa­ły do ca­ło­ści. Na szcze­gól­ną uwa­gę za­słu­gu­je ory­gi­nal­ne oświe­tle­nie. Je­dy­ną lam­pą w kla­sycz­nym zna­cze­niu jest tu im­po­nu­ją­ca, de­si­gner­ska lam­pa sto­ją­ca z dłu­gim, wy­gię­tym ra­mie­niem, oświe­tla­ją­ca część wy­po­czyn­ko­wą. Po­zo­sta­łe źró­dła świa­tła po­zo­sta­ją w pew­nym ukry­ciu.

Al­bo są to świe­tlów­ki wmon­to­wa­ne nad ob­ni­żo­nym nie­co su­fi­tem, al­bo rzę­dy ha­lo­ge­nów umiesz­czo­ne w ni­szach i pół­kach. Spe­cjal­nie za­pro­jek­to­wa­ne ni­sze po­zwo­li­ły zresz­tą, z jed­nej stro­ny – unik­nąć pew­nej mo­no­to­nii w ścien­nej za­bu­do­wie, a po dru­gie sta­ły się ide­al­nym miej­scem do za­pre­zen­to­wa­nia ulu­bio­nych dro­bia­zgów.

Komentarze

Zaloguj się

Zobacz także