PARTNER PORTALU
Przenikanie stylów

Przenikanie stylów

Autor: www.dobrzemieszkaj.pl
01 kwi 2008 00:00

Wnę­trza w sty­lu kla­sycz­nym za­wsze miały sta­łe gro­no zwo­len­ni­ków. Wzbo­ga­co­ne o no­wo­cze­sne roz­wią­za­nia mo­gą zjed­nać więcej ad­o­ra­to­rów.

Sa­lon z ko­min­kiem z tra­wer­ty­nu zaj­mu­je cen­tral­ne miej­sce w pię­tro­wym do­mu. Dzię­ki ory­gi­nal­nym za­bie­gom ar­chi­tek­to­nicz­nym uda­ło się w nim wy­kre­ować kli­mat prze­siąk­nię­ty au­rą po­po­łu­dnio­we­go od­po­czyn­ku i ka­me­ral­nych spo­tkań z przy­ja­ciół­mi. Go­spo­da­rze uwiel­bia­ją spę­dzać wspól­nie wie­czo­ry, de­lek­tu­jąc się lamp­ką wy­bor­ne­go wi­na i wpa­tru­jąc w we­so­ło trza­ska­ją­cy ogień w ko­min­ku. Je­go chłod­na, ka­mien­na kon­struk­cja sta­ła się sty­li­stycz­ną do­mi­nan­tą wnę­trza. Co­dzien­ny re­laks w stre­fie wy­po­czyn­ko­wej uła­twia nie­ty­po­we ob­ni­że­nie pod­ło­gi. Kwa­dra­to­wa niec­ka po­mie­ści­ła skó­rza­ny kom­plet wy­po­czyn­ko­wy oraz puf, któ­ry w za­leż­no­ści od po­trze­by mo­że peł­nić funk­cję sto­li­ka lub do­dat­ko­we­go sie­dzi­ska dla go­ści.

Za­bieg ob­ni­że­nia środ­ko­wej stre­fy po­ko­ju dzien­ne­go, oprócz stwo­rze­nia ka­me­ral­ne­go za­kąt­ka, miał rów­nież upo­rząd­ko­wać prze­strzeń – do­mow­ni­cy prze­cho­dząc z jed­nej czę­ści do­mu do dru­giej kie­ru­ją się na po­wsta­ły z bo­ku pa­saż, a nie śro­dek sa­lo­nu. Wy­ło­żo­na drew­nem mer­bau niec­ka jest też zna­ko­mi­tym miej­scem do od­po­czyn­ku na­wet wte­dy, gdy w po­miesz­cze­niu zbie­rze się więk­sza ilość osób. Go­ście mo­gą wów­czas sko­rzy­stać ze schod­ka i mięk­kich po­du­szek przed ko­min­kiem. Sa­lon, dzię­ki ha­lo­ge­no­we­mu oświe­tle­niu, zy­skał świe­żą, no­wo­cze­sną opra­wę. Kla­sycz­ny kli­mat zaś wpro­wa­dza­ją mięk­kie li­nie skó­rza­ne­go wy­po­czyn­ku, że­liw­ne ak­ce­so­ria ko­min­ko­we oraz gię­ta ba­lu­stra­da wio­dą­cych na pię­tro scho­dów. Ta se­ce­syj­na ozdo­ba zna­ko­mi­cie kom­po­nu­je się z usta­wio­ną nie­opo­dal wie­ko­wą ma­szy­ną do szy­cia. Po­łą­cze­nie w ob­rę­bie jed­ne­go wnę­trza obu sty­li­styk jest kom­bi­na­cją na ty­le bez­piecz­ną i po­nad­cza­so­wą, że spodo­ba się za­rów­no wiel­bi­cie­lom awan­gar­dy, jak i mi­ło­śni­kom spo­koj­nej kla­sy­ki.

Komentarze

Zaloguj się

Zobacz także