PARTNER PORTALU
Szlachectwo docenione

Szlachectwo docenione

Autor: www.dobrzemieszkaj.pl
01 kwi 2008 00:00

Su­ro­wy, wy­ra­fi­no­wa­ny mo­no­chro­ma­tyzm. Sza­rość w wie­lu od­sło­nach i we wszel­kich od­cie­niach. Na­wet je­śli nie każ­de­mu star­czy od­wa­gi i fan­ta­zji, by na sta­łe za­miesz­kać wśród sza­ro­ści, war­to pod­pa­trzeć, jak to wy­glą­da u in­nych.

Nie jest to ko­lor „ła­twy”, za to twór­czo wy­ko­rzy­sta­ny, po­tra­fi prze­mie­nić zwy­czaj­ne wnę­trze w miej­sce in­te­re­su­ją­ce i wy­róż­nia­ją­ce się na tle po­zo­sta­łych. W tym przy­pad­ku, sa­lon (tak jak i resz­ta miesz­ka­nia) zo­stał cał­ko­wi­cie, od po­cząt­ku do koń­ca, za­aran­żo­wa­ny w od­cie­niach sza­ro­ści. Wy­stę­pu­je tu za­rów­no ko­lor si­wy, jak i po­pie­la­ty, go­łę­bi, an­tra­cy­to­wy, sre­brzy­sty... Sza­re są ścia­ny, su­fit, pod­ło­ga, me­ble i wszel­kie de­ta­le. Na ta­kim tle każ­dy moc­niej­szy ko­lor jest od ra­zu wi­docz­ny, tak jak czer­wo­ne, lśnią­ce szaf­ki w po­łą­czo­nej z sa­lo­nem kuch­ni, grzbie­ty ksią­żek, czer­wo­ny miś, kwia­ty w wa­zo­nie czy ko­lo­ro­we szkło bu­te­lek. Nie­ba­nal­ne roz­wią­za­nia świetl­ne spra­wia­ją, że wszech­obec­na sza­rość jest wi­zu­al­nie atrak­cyj­na i nie­przy­tła­cza­ją­ca. Oprócz lamp, roz­miesz­czo­nych w róż­nych miej­scach oraz na­tu­ral­ne­go świa­tła, wpa­da­ją­ce­go w dzień przez okna, sza­rość jest roz­świe­tla­na tak­że w in­ny spo­sób. Me­ble i nie­któ­re ele­men­ty wy­po­sa­że­nia do­dat­ko­wo roz­ja­śnio­no świe­tlów­ka­mi, ukry­ty­mi za ich kon­struk­cją.

Bia­łe, zie­lon­ka­we, błę­kit­ne i żół­ta­we po­świa­ty wy­do­by­wa­ją się zza wi­szą­cych i sto­ją­cych sza­fek, z ob­ra­mo­wa­nia por­ta­lu pro­wa­dzą­ce­go do sa­lo­nu, czy z bo­ków te­le­wi­zo­ra. W aran­ża­cji sa­lo­nu wy­ko­rzy­sta­no nie­ba­nal­ne ma­te­ria­ły i wie­le ory­gi­nal­nych roz­wią­zań. Pod­ło­gę wy­ło­żo­no gre­sem w bar­wie be­to­nu, a jed­ną ze ścian po­kry­to po­ma­lo­wa­ną na sza­ry ko­lor ma­są ze zmie­lo­ne­go mar­mu­ru. Por­tal w drzwiach zo­stał wy­ko­na­ny ze szczot­ko­wa­nej sta­li, przy­po­mi­na­ją­cej ze­bra­ną w fał­dy, po­ły­skli­wą tka­ni­nę. Wśród su­ro­wych form i ma­te­ria­łów do­sko­na­le spraw­dzi­ły się pro­ste me­ble z ja­snej sklej­ki oraz ele­men­ty lżej­sze, prze­zro­czy­ste – szkla­ny sto­lik do ka­wy i pla­sti­ko­we krze­sła ja­dal­nia­ne.

Komentarze

Zaloguj się

Zobacz także