PARTNER PORTALU
Kute łóżko: idealne do sypialni w stylu retro

Kute łóżko: idealne do sypialni w stylu retro

Autor: www.dobrzemieszkaj.pl
20 lut 2009 13:17

Sta­ra ma­szy­na do szy­cia, ku­ta w że­la­zie to­a­let­ka o fan­ta­zyj­nej for­mie i sko­sy pod­da­sza wdzięcz­nie otu­la­ją­ce sen­ny za­ką­tek. Siel­ska at­mos­fe­ra sy­pial­ni spra­wia, że po spę­dzo­nej tu no­cy każ­dy ko­lej­ny dzień po pro­stu mu­si się udać.

Wpro­wa­dze­nie do mał­żeń­skiej sy­pial­ni kli­ma­tu re­tro by­ło ce­lo­wym za­bie­giem sty­li­stycz­nym. Cho­dzi­ło o to, aby po­kój ten cał­ko­wi­cie róż­nił się od po­zo­sta­łych po­miesz­czeń, a zwłasz­cza no­wo­cze­śnie za­aran­żo­wa­ne­go sa­lo­nu. Es­te­tycz­ny kon­trast był bo­wiem głów­ną my­ślą prze­wod­nią pod­czas urzą­dza­nia po­szcze­gól­nych miejsc w do­mu. Sty­li­zo­wa­na sy­pial­nia ema­nu­je cie­płem. Ten kli­mat po­ma­ga­ją utrzy­mać obec­ne w po­ko­ju sprzę­ty.

Kuta toaletka, kute łóżko

Ku­ta to­a­let­ka, usta­wio­na przy wej­ściu do gar­de­ro­by, wy­ko­na­na zo­sta­ła przez za­przy­jaź­nio­ne­go z go­spo­da­rza­mi ar­ty­stę me­ta­lo­pla­sty­ka. Gię­ta pod­sta­wa me­bla pod­trzy­mu­je blat, po brze­gi za­sta­wio­ny ty­po­wo ko­bie­cy­mi dro­bia­zga­mi – puz­der­ka na bi­żu­te­rię, wstąż­ki, ma­lut­kie flasz­ki per­fum...

Do kom­ple­tu zo­stał wy­ko­na­ny sto­łe­czek z mięk­ką po­dusz­ką za­miast sie­dzi­ska i lu­stro w fan­ta­zyj­nie gię­tej ra­mie. Ten de­ko­ra­cyj­ny ze­staw do­bit­nie świad­czy, kto z go­spo­da­rzy miał więk­szy wpływ na urzą­dza­nie sy­pial­nia­ne­go wnę­trza.

Z wdzięcz­nym me­blem ko­re­spon­du­je wy­ko­na­ne na za­mó­wie­nie łóż­ko, przy­kry­te gru­bą, pi­ko­wa­ną na­rzu­tą, oraz sta­ra ma­szy­na Sin­ge­ra, peł­nią­ca ra­czej funk­cję kli­ma­tycz­nej ozdo­by niż prak­tycz­ne­go sprzę­tu.

Zielony jest retro!

Sen­ty­men­tal­ny, nie­co sta­ro­świec­ki kli­mat po­miesz­cze­nia, pod­kre­śla­ją drzwi i pod­ło­ga z wy­raź­nym ry­sun­kiem słoi, a tak­że bar­wa ścia­ny za wez­gło­wiem łóż­ka, w ko­lo­rze przy­ga­szo­nej zie­le­ni. Ten moc­niej­szy ko­lo­ry­stycz­ny ak­cent pod­kre­śla sko­sy pod­da­sza, na któ­rym zo­sta­ła urzą­dzo­na sy­pial­nia.

Jest rów­nież ide­al­nym tłem dla ogrom­ne­go łóż­ka, ła­go­dząc je­go cięż­ką, ku­tą w me­ta­lu bry­łę. Zie­leń jest uzna­wa­na za nie­zwy­kle opty­mi­stycz­ną bar­wę. Mo­że dzię­ki niej do­bre my­śli sa­me przy­cho­dzą... do po­dusz­ki.

Komentarze

Zaloguj się

Zobacz także