PARTNER PORTALU
Proszę nie przeszkadzać!

Proszę nie przeszkadzać!

Autor: www.dobrzemieszkaj.pl
01 kwi 2008 00:00

In­te­re­su­ją­ca ko­lo­ry­sty­ka, cie­ka­wost­ki z prze­szło­ści, de­si­gner­skie me­ble... I ogrom­ne łóż­ko, za­pro­jek­to­wa­ne tak, by le­ni­wie moż­na by­ło w nim spę­dzać dłu­gie go­dzi­ny. Oto dość nie­ty­po­wa, ko­bie­ca sy­pial­nia.

Wy­so­kie na trzy me­try, za­aran­żo­wa­ne w sta­rej ka­mie­ni­cy wnę­trze, jest peł­ne nie­spo­dzia­nek. Za­adap­to­wa­ne po po­przed­nich miesz­kań­cach, w trak­cie generalnego re­mon­tu od­sło­ni­ło swe atu­ty, skrzęt­nie wy­ko­rzy­sta­ne przez pro­jek­tan­ta. Dwa znisz­czo­ne, czę­ścio­wo wto­pio­ne w ścia­ny i zwień­czo­ne śli­macz­ni­ca­mi pi­la­stry, zo­sta­ły od­re­stau­ro­wa­ne, dzię­ki cze­mu mo­gły zno­wu peł­nić swą pier­wot­ną, de­ko­ra­cyj­ną ro­lę. Po­dob­nie jak od­sło­nię­ty ka­wa­łek ce­gla­nej ścia­ny, z ład­nym, okrą­głym nad­pro­żem, nie­źle za­cho­wa­ny, dę­bo­wy par­kiet czy so­lid­na sto­lar­ka drzwio­wa (i par­kiet i sto­lar­kę po­bej­co­wa­no na bia­ło). Wszyst­kie te „smacz­ki” zo­sta­ły bar­dzo ład­nie wkom­po­no­wa­ne w gra­fi­to­wo­-­bor­do­wą ko­lo­ry­sty­kę sy­pial­ni.

Nie są to bar­wy zbyt czę­sto wi­dy­wa­ne w ko­bie­cych wnę­trzach, po­dob­nie jak ma­te­riał, z ja­kie­go wy­ko­na­no me­ble – srebr­no­sza­re, wy­koń­czo­ne sta­lą pły­ty la­mi­no­wa­ne. Do nich do­pa­so­wa­no po­dob­ne w od­cie­niu de­si­gner­skie krze­sła. A dla zła­go­dze­nia efek­tu do­bra­no dość na­stro­jo­we oświe­tle­nie: ory­gi­nal­ną, kwa­dra­to­wą lam­pę na bor­do­wej ścia­nie, lam­pę gip­so­wą zwi­sa­ją­cą z su­fi­tu i de­li­kat­ne, osa­dzo­ne na pi­la­strach, kin­kie­ty. W prze­stron­nej sy­pial­ni du­żo miej­sca zaj­mu­je łóż­ko. Zo­sta­ło za­pro­jek­to­wa­ne tak, by moż­na by­ło na nim prze­sia­dy­wać, wy­po­czy­wać, czy­tać, czy po­rząd­nie się wy­spać. Je­go wez­gło­wie wy­po­sa­żo­ne zo­sta­ło w sze­reg sza­fek i pó­łek, dzię­ki czemu go­spo­dy­ni mo­że mieć naj­po­trzeb­niej­sze rze­czy pod rę­ką. 

Komentarze

Zaloguj się

Zobacz także