×
Subskrybuj newsletter
dobrzemieszkaj.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole
Trzy kolory: czerwień

Trzy kolory: czerwień

Autor: www.dobrzemieszkaj.pl
01 kwi 2008 00:00
Aktualizacja: 27 gru 2013 11:27

Kto nie chciał­by cza­sem oglą­dać fil­mów w kap­ciach i w nie­co mniej zo­bo­wią­zu­ją­cym stro­ju? W tym wnętrzu jest to możliwe!

Po­łą­cze­nie dwóch wcze­śniej ist­nie­ją­cych po­miesz­czeń w jed­no, po­zwo­li­ło na stwo­rze­nie prze­strze­ni, w któ­rej mo­gło po­wstać ki­no do­mo­we z praw­dzi­we­go zda­rze­nia. Dzię­ki wy­god­nym skó­rza­nym fo­te­lom (lub – je­śli ktoś wo­li – łóż­ku), kli­ma­ty­za­cji, in­te­li­gent­ne­mu sys­te­mo­wi oświe­tle­nia i du­że­mu ekra­no­wi, moż­na oglą­dać pry­wat­ne se­an­se fil­mo­we w praw­dzi­wie kom­for­to­wych wa­run­kach.

Czer­wo­ny ko­lor obec­ny w sy­pial­ni to do­wód na to, że miesz­ka­ją tu lu­dzie lu­bią­cy od­waż­ne, de­si­gner­skie wy­zwa­nia. So­czy­stej czer­wie­ni do­mi­nu­ją­cych w po­ko­ju fo­te­li i pu­fów, to­wa­rzy­szy nie­co przy­ga­szo­na czer­wień ścia­ny za ekra­nem i tła ścien­nych, pod­świe­tla­nych wi­try­nek. Czer­wo­ne są tak­że za­sło­ny i na­rzu­ta na łóż­ku. Nie ma tu ty­po­wych dla sy­pial­ni źró­deł świa­tła. Na pod­wie­sza­nym su­fi­cie zo­sta­ły umiesz­czo­ne rzę­dy ha­lo­ge­nów, w su­fi­to­wych ni­szach – po­dłuż­ne świe­tlów­ki o zim­nym świe­tle. Po ich włą­cze­niu, kar­me­lo­we ścia­ny zmie­nia­ją ko­lor. In­tym­niej­szy, a tak­że bar­dzo de­ko­ra­cyj­ny efekt za­pew­nia­ją pod­świe­tlo­ne wnę­ki w ścia­nach.

Komentarze

Zaloguj się

Zobacz także