PARTNER PORTALU
Wystrój sypialni dla minimalistów: biel i czekolada

Wystrój sypialni dla minimalistów: biel i czekolada

Autor: Redakcja Dobrzemieszkaj.pl
01 kwi 2008 00:00

Biały - ko­lor ten zna­ko­mi­cie mo­że okre­ślić cha­rak­ter sy­pial­ni, zwłasz­cza je­śli wy­eks­po­nu­ją go moc­niej­sze w bar­wie ak­cen­ty.

Wnę­trze pre­zen­to­wa­nej sy­pial­ni pod­po­rząd­ko­wa­ne zo­sta­ło opo­zy­cyj­ne­mu ze­sta­wie­niu bie­li i ciem­ne­go drew­na. Biel po­ja­wi­ła się na po­ście­li, ścia­nach, za­sło­nach, opra­wach lamp. W kre­owa­niu kli­ma­tu nie­mal pu­ry­stycz­nej czy­sto­ści i ma­te­ria­ło­wej asce­zy po­moc­na oka­za­ła się rów­nież geo­me­tria, któ­ra sta­ła się wy­znacz­ni­kiem do­bo­ru po­szcze­gól­nych sprzę­tów.

Świad­czą o tym dwie, ulo­ko­wa­ne u wez­gło­wia łóż­ka, lam­py z tka­ni­ny, ogrom­na bry­ła po­de­stu, na któ­rym umiesz­czo­no ma­te­rac oraz roz­pię­ta pod su­fi­tem płach­ta ma­te­ria­łu, opra­wa głów­ne­go oświe­tle­nia. Ze­sta­wio­na z dwie­ma lnia­ny­mi za­sło­na­mi w oknie przy­wo­dzi na myśl trze­po­czą­ce na wie­trze ża­gle stat­ków. Łóż­ko, na któ­re skła­da się ogrom­ny drew­nia­ny po­dest oraz mięk­ki ma­te­rac, zy­ska­ło no­wy, prze­strzen­ny wy­miar – przy­po­mi­na wy­spę, któ­ra uno­si się tuż nad po­wierzch­nią pod­ło­gi.

Drew­nia­ny po­stu­ment, oprócz ro­li ty­po­wo es­te­tycz­nej, peł­ni też funk­cję prak­tycz­ną, słu­żąc za sze­ro­ką pół­kę lub sto­lik. Go­spo­da­rze umie­ści­li na nim noc­ną lamp­kę, bu­dzik oraz, przy­ku­wa­ją­cą wzrok, zmy­sło­wą rzeź­bę ko­bie­ty. Ran­kiem na pół­ce moż­na po­sta­wić fi­li­żan­kę aro­ma­tycz­nej ka­wy, wie­czo­rem zaś mieć w za­się­gu rę­ki ulu­bio­ną książ­kę i kie­li­szek do­bre­go wi­na.

Komentarze

Zaloguj się

Zobacz także