PARTNER PORTALU
Wystrój sypialni w czerwieni i fiolecie

Wystrój sypialni w czerwieni i fiolecie

Autor: www.dobrzemieszkaj.pl
20 lut 2009 12:40

Zasłony w oknie poruszane delikatnym podmuchem wiatru, kojąca zmysły ko­lo­ry­sty­ka i ciepła aura. W tak zaprojektowanej sypialni można naprawdę wypocząć i zre­ge­ne­ro­wać siły po trudach codziennego dnia.

Do mał­żeń­skiej sy­pial­ni moż­na wejść za­rów­no z ła­zien­ki, jak i z klat­ki scho­do­wej. Oba wej­ścia zo­sta­ły prze­sło­nię­te ciem­ny­mi drzwia­mi, któ­re ide­al­nie wpa­so­wa­ły się w sty­li­sty­kę po­miesz­cze­nia. W po­ko­ju za­sto­so­wa­no bar­dzo cie­ka­wą kom­po­zy­cję ko­lo­ry­stycz­ną – na­rzu­ta o bar­wie zga­szo­nej czer­wie­ni zo­sta­ła ze­sta­wio­na z ciem­nym, nie­mal­że czar­nym ume­blo­wa­niem i de­ta­la­mi – wez­gło­wiem łóż­ka, to­a­let­ką pa­ni do­mu oraz cha­rak­te­ry­stycz­nym bel­ko­wa­niem su­fi­tu. W ko­lo­rze gorz­kiej cze­ko­la­dy są rów­nież po­dusz­ki oraz pół­tran­spa­rent­na za­sło­na, mięk­ko ukła­da­ją­ca się na je­sio­no­wej pod­ło­dze.

Nasycone kolory dodają zmysłowości sypialni

Za­sto­so­wa­ne w sy­pial­ni bar­wy po­wie­la też pa­sia­sty wzór na po­dusz­kach. Pod­czas pro­jek­to­wa­nia wnę­trza du­żą wa­gę przy­wią­za­no do od­po­wied­nie­go oświe­tle­nia. Kolorystyka me­bli i za­cho­dzą­ce na okno za­sło­ny spra­wia­ją, że ca­ły po­kój wy­da­je się to­nąć w przy­jem­nym pół­mro­ku. Jed­nak obec­ność kil­ku lam­pek i świe­tló­wek, „uwię­zio­nych” w ścia­nie wo­kół łóż­ka, oraz ja­sne wy­koń­cze­nia ścian sub­tel­nie prze­ciw­sta­wia­ją się tym ciem­niej­szym ak­cen­tom.

Wszel­kie obec­ne w po­ko­ju przed­mio­ty zo­sta­ły pre­cy­zyj­nie do­bra­ne tak, aby stwo­rzyć we wnę­trzu przy­ja­zny, kom­for­to­wy kli­mat. Z te­go też wzglę­du mo­że­my się do­my­ślać, że wła­ści­cie­le lokum szcze­gól­nie ce­nią so­bie wy­go­dę i cie­ka­wie za­aran­żo­wa­ną prze­strzeń. Sy­pial­nia jest też jed­nym z ulu­bio­nych miejsc od­po­czyn­ku go­spo­dy­ni.

Po­twier­dza to nie tyl­ko obec­na we wnę­trzu ko­lo­ry­sty­ka, ale też ty­po­wo ko­bie­ce ak­cen­ty, jak de­li­kat­ne tka­ni­ny, to­a­let­ka czy ko­sme­ty­ki. Wszyst­kie te szcze­gó­ły spra­wia­ją, że po­kój na­bie­ra ży­cia. Je­go tęt­no oży­wa zwłasz­cza wcze­snym ran­kiem, kie­dy pierw­sze cie­płe po­dmu­chy wia­tru bu­dzą śpią­cych, i tuż po za­cho­dzie słoń­ca, gdy dzień zbie­ra się do odej­ścia. Wów­czas ła­god­ny kli­mat po­miesz­cze­nia pod­kre­śla­ją ci­che kro­ki szy­ku­ją­cych się do snu do­mow­ni­ków.

Komentarze

Zaloguj się

Zobacz także